Algemene voorwaarden van Life is a Gift

Artikel I. Toepasselijkheid

 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn toepasselijk op alle door Life is a Gift – verder te noemen verkoper – uitgebrachte offertes en door haar gesloten overeenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij – verder te noemen koper – zijn niet toepasselijk.
 2. Deze verkoopvoorwaarden zijn op al onze ransacties van toepassing, tenzij schrijftelijk andere voorwaarden met de koper zijn overeenkgekomen. Behoudens schriftelijke afwijkingen blijven deze verkoopwaarden voor het overige volledig van kracht.
 3. Aantasting van geldigheid van enig artikel of bepaling in een artikelen van deze verkoopvoorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid van overige artikelen of bepalingen.

Artikel II. Offertes en orders

 1. Tenzij anders is aangegeven zijn onze prijzen en leveringstermijnen vrijblijvend.
 2. Orders binden slechts indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd of door verkoper zijn uitgevoerd. De afbeeldingen in het door verkoper verspreide foldermateriaal e.d., dient slecht tot globale aanduiding van de producten, die in onderdelen daarvan kunnen afwijken.
 3. Verkoper is gerechtigd niet uitgevoerde orders, geheel of ten dele te annuleren, zonder enige schadevergoeding, indien koper nalatig is met betaling van een gevraagde aanbetaling, surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement is verklaard.
 4. Indien naar verkopers oordeel daartoe aanleiding is, is verkoper altijd gerechtigd te vorderen dat de koper een deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft de verkoper het recht de levering op te schorten of de overeenkomst te annuleren, zonder rechtelijke tussenkomst.
 5. Indien koper in gebreke blijft met enige verplichting, heeft de verkoper het recht zonder rechtelijke tussenkomst op de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.

Artikel III. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn de door verkoper opgegeven bedragen exclusief BTW.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende normale groothandelsprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belasting e.d. Indien deze kosten na het tot stand komen van de overeenkomst stijgen, is verkoper bevoegd deze kosten aan koper door te berekenen. Een verlaging van deze kosten zal in rekening gebracht worden.

Artikel IV. Levering, tekortkomingen en klachten

 1. Wanneer de verkoper tengevolge van omstandigheden, waarop zijn geen invloed heeft, niet in staat is te leveren binnen de gestelde termijn, dan heeft zij recht op uitstel, danwel de order – voorzover deze nog niet is uitgevoerd – te annuleren.
 2. Koper blijft tot afname van de producten gehouden, ook al is de levering ten gevolge van overmacht vertraagd.
 3. Tenzij ander is overeengekomen, worden producten getransporteerd voor rekening en risico koper.
 4. Indien transport voor risico van de verkoper is, dient koper, ingeval van tekortkoming direct bij ontvangst te reclameren.
 5. Bij een factuurbedrag van tenminste €1500,- (ex BTW) worden producten franco geleverd op 1 adres in NL uitgezonder de Waddeneilanden.
 6. Beneden de €1500,- wordt een bedrag doorberekend van €39,50 (ex BTW) per pallet in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden waar een extra toeslag voor geldt. De wijze van transport wordt bepaald door de verkoper.
 7. Bij levering dienen de zichtbare gebreken in het geleverde door de koper onmiddellijk aan verkoper te worden gemeld en indien mogelijk op vervoersdocument te worden aangetekend. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare tekortkomingen moet binnen 8 dagen na verzending van de goederen in het bezit van de verkoper zijn. Deze klachten dienen schriftelijk te geschieden.
 8. Na het verstrijken van de termijn van acht dagen wordt de koper geacht de goederen in goede staat en naar genoegen te hebben ontvangen.
 9. Geringe afwijkingen kunnen geen grond voor klachten opleveren.
 10. Indien een tekortkoming door de verkoper als juist wordt erkend, heeft deze het recht, afgezien van een regeling op een andere wijze, de afgekeurde producten te vervangen.
 11. Indien verkoper door deze tekortkoming schade mocht hebben veroorzaakt, zal de geleden schade slechts behoeve te worden vergoed tot het bedrag waarvoor het betreffende product is verkocht. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.
 12. Koper vrijwaart verkoper tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van door verkoper geleverde producten.
 13. Overige vorderingen van de koper, anders dan de hiervoor gemelde vorderingen op grond van tekortkomingen, dienen uiterlijk binnen een maand na het tijdstip van levering schriftelijk bij verkoper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ook deze vorderingen vervallen.
 14. Zonder verkopers toestemming worden teruggezonden producten door haar geweigerd.

Artikel V. Betaling

 1. De betaling dient uiterlijk te geschieden op de vervaldag. De vervaldag is de veertiende dag na factuurdatum, tenzij een andere termijn met de koper is afgesproken. Bij latere betaling is koper een rent verschuldigd van 1,5% per maand. De koper die op de 14e dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is het over opeisbare bedrag derhalve een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
 2. Indien de koper niet tijdig heeft betaald, heeft verkoper zonder meer het recht de vordering ter incasso in handen van derden te stellen. Indien verkoper hiertoe is overgegaan is koper naast voorvermelde rente tevens buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitenrechtelijke kosten zijn gefixeerd op 20% van het openstaande bedrag.
 3. Verkoper mag voorts bij niet-tijdige betaling, voorzover hij nog tot prestaties is gebouden in een met koper gesloten overeenkomst, de nakoming van deze overeenkomst opschorten of de overeenkomst naar haar leuze geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. Koper is in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 5. Schuldvergelijking door de koper is niet toegelaten.

Artikel VI. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle verkoper aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, waaronder begrepen niet of niet tijdige betaling door de koper, zullen worden beslecht door bevoegde rechte te Alkmaar, waarbij het de verkoper eveneens vrijstaat koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn of haar woonplaats of plaats van vestiging.

Artikel VII. Intellectuele eigendom

 1. Life is a Gift blijft ten allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en belichaamd in door Life is a Gift aangeboden en geleverde goederen, waaronder mee worden begrepen door Life is a Gift vervaardigde ontwerpen, tekeningen, berekeningen, verdere informatie en knowhow.

Artikel VIII. Ontbinding

 1. Ontbinding van de overeenkomsten is, voor zover hierbij niet anders is overeengekomen slechts mogelijk bij rechtelijke uitspraak. In geval van zodanige ontbinding worden alle vorderingen van Life is a Gift op afnemer, uit welken hoofde ook ontstaan, onmiddellijk opeisbaar. Deze voorwaarden blijven voor zoveel mogelijk van toepassing op de rechtsverhouding tussen Life is a Gift en afnemer na ontbinding.
 2. De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Life is a Gift enige overeenkomst met afnemer ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

Geef een reactie