De leukste online cadeauwinkel van Nederland!
Voor 14.00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending vanaf €50,-
Altijd een feestje om uit te pakken!

Zakelijke voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zakelijke Klant’ en ‘Afnemer’: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of het Belgisch Handelsregister en die beschikt over een bij Life is a Gift aangemaakte zakelijke account dan wel met wie Life is a Gift een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie aan Life is a Gift een aanbieding doet dan wel die een order plaatst bij Life is a Gift;
 2. ‘Ondernemer’ en ‘Life is a Gift’:  Life is a Gift, gevestigd aan De Compagnie 40, 1689 AG Zwaag, opererend in Nederland onder btw nummer: NL002176332B04 en Kamer van Koophandel 60047488 Amsterdam, bereikbaar op het telefoonnummer 0624641790 en per email via [email protected]
 3. ‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst die tussen Ondernemer en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 4. ‘Product’: ieder op grond van de Overeenkomst door Ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak, product, artikel, service en/of dienst of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen  zaak, product, artikel, service en/of dienst.
 5. ‘Voorwaarden’: deze Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Klanten

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en overige (rechts-) handelingen tussen Ondernemer en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 6. Indien Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot Life is a Gift en de Producten, zijn eigendom van Life is a Gift en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life is a Gift en/of haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een Product van Life is a Gift. Life is a Gift en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
 2. Afnemers vrijwaren Life is a Gift en haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking hebben op henzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen van derden die zij toevoegen aan een Product van Life is a Gift.
 3. Niets van de website van Life is a Gift (waaronder begrepen de beelden in de Life is a Gift collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Life is a Gift en/of haar licentiegevers.
 4. Niets van hetgeen in dit Artikel is vervat zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Life is a Gift en/of haar licentiegevers aan Afnemers.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod van de Ondernemer is vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Het aanbod vervalt indien het Product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Ondernemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen, tenzij anders aangegeven;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de in het  aanbod opgenomen bepalingen dan is Ondernemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ondernemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Het aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Een aangevraagde offerte vervalt 7 dagen na het uitbrengen ervan door Ondernemer.
 7. Afnemer is verplicht tot afname en betaling van de door haar bestelde Producten.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het plaatsen van een order of door aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een order of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Artikel 6 – Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de (financiële-) markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn toegestaan indien de Afnemer de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 – Betaling

 1. Afnemers kunnen Producten van Life is a Gift betalen met creditcard, iDeal, een maandfactuur achteraf (zoals uitgelegd in Artikel 8).

 

 1. Artikel 8 – Maandfactuur
 1. Indien Afnemer bij het plaatsen van een order kiest voor betaling op maandfactuur factureert Ondernemer de Afnemer voor deze order op of rond iedere laatste dag van de maand, op een verzamelfactuur.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.
 3. Afnemer dient deze facturen te voldoen op het door Ondernemer opgegeven rekeningnummer. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende order, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De Ondernemer is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling  een maximum te stellen. Bij het bereiken van dit maximum kan de Afnemer bij het plaatsen van orders niet meer kiezen voor deze betaaloptie.
 5. Ondernemer heeft het recht om voor of na het plaatsen van een order door Afnemer een kredietwaardigheidscheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van Afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Life is a Gift.
 6. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De Ondernemer kan afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 9. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Ondernemer verschuldigde.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij aan Life is a Gift verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Voordat het eigendom van de Producten op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.
 3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ondernemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In het geval Ondernemer zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ondernemer en door Ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van orders van Producten en bij de beoordeling van aanvragen voor Producten.
 2. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de Afnemer aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt ten tijde van plaatsing van de order.
 3. De levering van de Producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan Afnemer. De Ondernemer streeft ernaar om de Producten zoveel mogelijk in één keer bij Afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de Producten in meerdere leveringen wordt afgeleverd.
 4. Wanneer een Afnemer meer exemplaren van 1 Product bestelt, kan de Ondernemer geen levertijd garanderen. Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de order geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten en zonder recht op eventuele schadevergoeding ontbinden.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Afnemer is verplicht het geleverde binnen 5 (vijf) dagen na levering te inspecteren op gebreken. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Afnemer zal de Ondernemer onmiddellijk (en uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na levering) op de hoogte stellen bij vaststelling van gebreken.
 7. Indien van een gebrek niet binnen 5 (vijf) dagen na levering melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde Producten.

Artikel 14 – Leeftijdsbeperkingen

 1. De website en Producten van Life is a Gift zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende Producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.
 2. Het is niet toegestaan voor Afnemer om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 15 – Nakoming Overeenkomst en garantie

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de Producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer volgens de Overeenkomst te laten herstellen, voor zover deze aan de Ondernemer toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Ondernemer jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Afnemer aan Ondernemer betaalde bedrag voor de order of orders welke tot deze schade hebben geleid.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ondernemer toerekenbaar is. Indien Ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 18 – Overmacht

 1. De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. De Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke Overeenkomst

Artikel 19 – Wijziging Voorwaarden

 1. De Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de Ondernemer.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Afnemer waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Verwerkersvoorwaarden voor Zakelijke Klanten

Artikel 21 - Definities, scope en rangorde

 1. De in deze Verwerkersvoorwaarden met een hoofdletter gebruikte termen hebben de volgende betekenis:
  a. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
  b. Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de ijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
  c. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Life is a Gift wordt verwerkt; 
  d. Toepasselijke Privacywetgeving: alle wet- en regelgeving die op dat moment van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder in elk geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).
  e. Verwerkersvoorwaarden: deze specifieke voorwaarden die een integraal onderdeel vormen van de Voorwaarden, zijnde een rechtshandeling die Zakelijke Klant en Life is a Gift bindt in de zin van artikel 28 lid 3 AVG;  
 2. Deze Verwerkersvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het deel van de dienstverlening onder de Overeenkomst waarbij Life is a Gift als verwerker ten behoeve van de Zakelijke Klant als verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens zal verwerken in de rol en betekenis als daaraan gegeven in artikel 28 AVG zoals nader gespecificeerd in Bijlage 1 en derhalve niet op de overige onderdelen van de dienstverlening onder de Overeenkomst.
 3. In geval van een conflict of tegenstrijdigheid tussen de Verwerkersvoorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Verwerkersvoorwaarden als het conflict of de tegenstrijdigheid betrekking heeft op de verwerking van Persoonsgegevens.  

Artikel 22 - Verplichtingen Life is a Gift

 1. Ten aanzien van de in Bijlage 1 omschreven dienstverlening verwerkt Life is a Gift de betreffende Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en ten behoeve van Zakelijke Klant, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid, tenzij een op Life is a Gift van toepassing zijnde unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt Life is a Gift de Zakelijke Klant voorafgaand aan de verwerking in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Life is a Gift zal de Persoonsgegevens die hij ten behoeve van Zakelijke Klant verwerkt niet voor andere doeleinden verwerken dan overeengekomen tussen Zakelijke Klant en Life is a Gift. In Bijlage 1 wordt beschreven welke soorten Persoonsgegevens in dat kader worden verwerkt en welke categorieën van Betrokkenen het betreft.
 2. Life is a Gift zal Persoonsgegevens enkel buiten Nederland verwerken met inachtneming van de daarvoor op basis van de Toepasselijke Privacywetgeving passend geachte waarborgen.
 3. Life is a Gift zal geen Persoonsgegevens aan derden verstrekken, voor zover dat niet is toegestaan op basis van de Overeenkomst, de Voorwaarden en/of Verwerkersvoorwaarden, een dwingendrechtelijke bepaling, een rechterlijk bevel en/of een daartoe strekkend verzoek van een toezichthoudende- of opsporingsinstantie.
 4. Indien Zakelijke Klant op grond van wet- en regelgeving verzocht is om aan een toezichthoudende autoriteit informatie ex artikel 4(21) AVG te verstrekken over het verwerken van Persoonsgegevens, dan zal Life is a Gift op eerste verzoek van Zakelijke Klant alle redelijkerwijs verzochte medewerking verlenen aan Zakelijke Klant, zodat deze informatie beschikbaar komt en de toezichthoudende autoriteit naar behoren kan worden geïnformeerd. Life is a Gift behoudt zich het recht voor om de redelijke kosten, die hij in dit verband maakt, in rekening te brengen bij Zakelijke Klant. 

Artikel 23 - Meldplicht Datalekken

 1. Life is a Gift brengt Zakelijke Klant zonder onredelijke vertraging op de hoogte als Life is a Gift weet of redelijkerwijs vermoedt dat een Datalek heeft plaatsgevonden waaraan de Persoonsgegevens van Zakelijke Klant zijn blootgesteld.
 2. Life is a Gift verstrekt Zakelijke Klant, op diens verzoek, onverwijld alle redelijkerwijs noodzakelijke informatie om de Zakelijke Klant in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak, de omvang en de gevolgen van het Datalek vast te stellen. Daarnaast treft Life is a Gift onverwijld alle maatregelen die redelijkerwijze van hem verwacht kunnen worden om de nadelige gevolgen van het Datalek zoveel mogelijk te beperken dan wel te herstellen. Verder werkt Life is a Gift op verzoek van Zakelijke Klant redelijkerwijs mee aan het adequaat informeren van de toezichthoudende autoriteit en Betrokkenen. Life is a Gift behoudt zich het recht voor om de redelijke kosten, die hij in dit verband maakt, in rekening te brengen bij Zakelijke Klant. 

Artikel 24 - Rechten van Betrokkenen

 1. Zakelijke Klant heeft op grond van de Toepasselijke Privacywetgeving verplichtingen tegenover de Betrokkene, zoals ten aanzien van het verstrekken van informatie, het geven van inzage in, het rectificeren en verwijderen van Persoonsgegevens. Life is a Gift zal, rekening houdend met de haar ter beschikking staande informatie en de mogelijkheid van Zakelijke Klant om zelfstandig aan deze verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te voldoen, medewerking verlenen aan de door Zakelijke Klant na te komen verplichtingen.
 2. Indien een Betrokkene met betrekking tot de uitvoering van zijn rechten onder de Toepasselijke Privacywetgeving direct contact opneemt met Life is a Gift, dan gaat Life is a Gift hier – behoudens andersluidende instructie van Zakelijke Klant – niet (inhoudelijk) op in, maar bericht dit aan Zakelijke Klant. 
 3. Life is a Gift behoudt zich het recht voor om de redelijke kosten, die hij maakt in verband met het in dit artikel bepaalde, in rekening te brengen bij Zakelijke Klant. 

Artikel 25 - Sub-verwerkers  

 1. Life is a Gift mag sub-verwerkers (onderaannemers) inschakelen bij de uitvoering van deze Verwerkersvoorwaarden. Wanneer een sub-verwerker wordt ingeschakeld blijft Life is a Gift ten aanzien van Zakelijke Klant volledig aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen in deze Verwerkersvoorwaarden.
 2. Life is a Gift licht de Zakelijke Klant in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van sub-verwerkers, waarbij de Zakelijke Klant de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. 
 3. Life is a Gift draagt er zorg voor dat de sub-verwerkers die een rol spelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, de verplichtingen zoals vervat in deze Verwerkersvoorwaarden na zullen leven, met name de verplichting om afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden. 

Artikel 26 - Beveiliging   

 1. Life is a Gift neemt passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen. 
 2. Naar het oordeel van Life is a Gift bieden de beveiligingsmaatregelen een op het risico afgestemd beveiligingsniveau, rekening houdend met stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen. 

Artikel 27 - Toezicht door Zakelijke Klant

 1. Life is a Gift voorziet de Zakelijke Klant op diens verzoek van de noodzakelijke informatie waardoor Zakelijke Klant een oordeel kan vormen over de naleving door Life is a Gift van het bepaalde in deze Verwerkersvoorwaarden.
 2. Zakelijke Klant heeft het recht om de naleving van de verplichtingen van Life is a Gift in deze Verwerkersvoorwaarden door een onafhankelijke deskundige te laten vaststellen die aan geheimhouding is gebonden. Zakelijke Klant geeft daarbij aan welke (rechts)persoon de betreffende audit gaat uitvoeren, op welke wijze en op welke termijn. Life is a Gift zal in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn haar eventuele bezwaren te uiten tegen de uitvoering van de voorgenomen audit. Indien Life is a Gift daartegen voorafgaand aan de uitvoering van de audit bezwaren uit, zullen Zakelijke Klant en Life is a Gift op de kortst mogelijke termijn in overleg treden over de door Life is a Gift geuite bezwaren, met het doel de betreffende bezwaren weg te nemen. Partijen nemen in dat overleg elkaars gerechtvaardigde belangen in acht. Het is Life is a Gift niet toegestaan haar medewerking aan de audit op onredelijke gronden te weigeren (bijvoorbeeld door het uiten van jegens de Zakelijke Klant onredelijke bezwaren). Life is a Gift zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie tijdig ter beschikking stellen. De kosten van audits die in opdracht van Zakelijke Klant zijn uitgevoerd worden door Zakelijke Klant gedragen, tenzij blijkt dat Life is a Gift haar verplichtingen niet voldoende is nagekomen in welk geval Life is a Gift de kosten zal dragen.
 3. Indien uit het auditrapport van de onafhankelijke deskundige blijkt dat de door Life is a Gift getroffen maatregelen en voorzieningen niet in voldoende mate voldoen aan de Toepasselijke Privacywetgeving zal Life is a Gift onverwijld de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn, rekening houdend met de verwerkingsrisico’s, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de markt waarin Life is a Gift opereert. 

Artikel 28 - Aansprakelijkheid en garantie

 1. Zakelijke Klant garandeert dat de gegevensverwerking in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving plaatsvindt. Dit betekent in ieder geval dat Zakelijke Klant garandeert dat hij het recht heeft om de Persoonsgegevens te (laten) verzamelen en hij gerechtigd is tot het (laten) verwerken van deze Persoonsgegevens door Life is a Gift. 
 2. Life is a Gift staat in voor een correcte naleving van de verplichtingen uit deze Verwerkersvoorwaarden. Deze Verwerkersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden en de (totale) aansprakelijkheid van Life is a Gift is (daarmee) beperkt conform het bepaalde in artikel 16 van de Voorwaarden. 
 3. Life is a Gift is nimmer aansprakelijk voor een door een toezichthouder – waaronder in elk geval de Autoriteit Persoonsgegevens – opgelegde bestuurlijke boete c.q. last onder dwangsom aan Zakelijke Klant en voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Life is a Gift is uitgegaan van door of namens de Zakelijke Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige (Persoons)gegevens.

Artikel 29 - Geheimhouding

 1. Life is a Gift houdt de Persoonsgegevens geheim en zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en deze Verwerkersvoorwaarden een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. 

Artikel 30 - Looptijd en beëindiging

 1. Deze Verwerkersvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat Life is a Gift de verwerking aanvangt onder de Overeenkomst en zijn niet langer van toepassing zodra Life is a Gift de verwerking eindigt onder de Overeenkomst of, voor zover nodig ter nakoming van de afspraken uit de Verwerkersvoorwaarden en/of indien hier in de Overeenkomst nadere afspraken zijn gemaakt, op een later vastgesteld tijdstip.
 2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, zal Life is a Gift binnen 30 dagen na het eindigen van de Verwerkersvoorwaarden alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens vernietigen, tenzij naar het redelijk oordeel van Life is a Gift een zelfstandige wettelijke verplichting het geheel of gedeeltelijk vernietigen van de Persoonsgegevens door Life is a Gift verbiedt of beperkt. 

Bijlage 1 

Onderwerp verwerking:

Deze Verwerkersvoorwaarden hebben enkel betrekking op het deel van de dienstverlening waarbij Life is a Gift als verwerker optreedt. Life is a Gift treedt op als verwerker op het moment dat zij van Zakelijke Klanten een bestand aangeleverd krijgt met daarin Persoonsgegevens van natuurlijke personen en Life is a Gift dat bestand opslaat op haar servers. Ook treedt Life is a Gift op als verwerker wanneer zakelijke klanten Persoonsgegevens invoeren in de cadeautjesplanner van Life is a Gift. Hetzelfde geldt voor overige Persoonsgegevens indien en zover de zakelijke klant het doel van en de middelen voor de verwerking daarvan vaststelt conform het bepaalde in artikel 4(7) van de AVG. 

Indien en zodra er concrete bestellingen worden geplaatst door Zakelijke Klanten en Life is a Gift de aangeleverde Persoonsgegevens aan gaat wenden om verrassingen gereed te (laten) maken en af te (laten) leveren, treedt Life is a Gift op als verwerkingsverantwoordelijke.  Deze Verwerkersvoorwaarden hebben geen betrekking op dat deel van de dienstverlening van Life is a Gift. 

Categorieën betrokkenen:

Relaties en/of werknemers van Zakelijke Klant 

Soorten Persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Geboortedatum 
 • Overige Persoonsgegevens die door Zakelijke Klant zijn aangeleverd 
De leukste online cadeauwinkel van Nederland!
Voor 14.00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending vanaf €50,-
Altijd een feestje om uit te pakken!